Afholdelse af generalforsamling

§ 8.

 

Generalforsamling:

 

 


1.     Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

2.     Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af                  Januar måned.

 

3.   Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 1måneds varsel ved skriftlig eller elektronisk  meddelelse til hvert medlem under den i medlemskartoteket anførte adresse.

            

4.  Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal følge med        indkaldelsen til generalfor­samlingen.

     Senest en uge før generalforsamlingen skal indkomne forslag, foreløbig regnskab og budget være tilgængelig  på www.grundetantenneforening.dk

 

5.   Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. december.

 

6.  Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke                sættes til afstemning.

 

7.    Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst          indeholde følgen­de 9 punkter:


 

1.    Valg af dirigent og referent

 2.   Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og     planer for det kommende år til  godkendelse

3.    Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

4.    Eventuelle forslag

5.    Behandling af budget og fastsættelse af bidrag                          (kontingent) for det indeværende regnskabsår

6    Indsættelse af bestyrelse (udpeget af de respektive                    foreninger)

7.    Valg af revisor

8.    Valg af revisor suppleant

9.    Eventuelt

 

 

§ 9.

 


1.   Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendig, eller efter skriftlig begæring herom til bestyrelsen af mindst ¼  af medlemmerne der ikke er i restance. I begæringen skal dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling angives.

 

2.   Når begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen indkaldes senest 3 uger efter begæringens modtagelse, idet juli og december måned dog ikke medregnes.

 

3.  Hvis ikke mindst 2/3 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er tilstede på generalforsamlingen, kan dagsordnen nægtes behandlet af generalforsamlingen.

Cookies

Kontakt

Grundet Antenneforening
Sekretariat
Ringdams Kobbel 30
7100 Vejle
Tlf: 77 35 42 00
Skriv til os