Indkaldelse til generalforsamling:


Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af januar måned.


Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 1.måneds varsel ved skriftlig meddelelse og bliver omdelt til hvert medlem under den i medlemskartoteket anførte adresse.  
           
Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal følge med indkaldelsen til generalfor­samlingen.
Senest en uge før generalforsamlingen skal indkomne forslag, foreløbig regnskab og budget være tilgængelig  på www.grundetantenneforening.dk
 
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde
senest 1. december.
 

Dagsorden til generalforsamling:

                                                                Tilmedlemmerne af Grundet Antenneforening

Indbydelse

tilgeneralforsamling i Grundet Antenneforening

FælleshusetKobbelhusene Ringdams Kobbel 1

 31 jan. 2024 kl. 19.30

Dagsorden:                          

1.      Valg af dirigent

2.      Beretning om foreningens virksomhed

3.      Aflæggelse af regnskab

4.      Indkomne forslag

5.      Budget og kontingentfastsættelse

6.      Indsættelse af bestyrelse (udpegetaf de respektive foreninger)

Freddy Olesen     Skovbyens Grundejerforening for storparceller

Ulla Jespersen     Lille Grundet Grundejerforening

Søren Vittarp       Kløvertoftens Grundejerforening

Ulf Molter           Korntoftens Grundejerforening

7.      Valg af revisor      Jes Klausen         Lille Grundet Grundejerforening       

8.      Valg af revisorsuppleant                  Vakant

9.      Evt.

Efter generalforsamlingen: Senestenyt fra youSee

EfterGeneralforsamlingen er der smørrebrød og drikkevarer (tilmelding nødvendig af hensyn tilindkøb)

 

Det skal bemærkes, at regnskab ogbudgetforslag i henhold til §8 stk. 4 ikke er medsendt men findes påforeningens hjemmeside sammen med evt. forslag.

Referat fra generalforsamlingenbliver ligeledes lagt på hjemmesiden.

Vel mødt Formanden

Cookies

Kontakt

Grundet Antenneforening
Sekretariat
Ringdams Kobbel 30
7100 Vejle
Tlf: 77 35 42 00
Skriv til os