Forretningsorden


 1. Bestyrelsen og dens virksomhed

Bestyrelsen består af de på generalforsamlingen indsatte bestyrelsesmedlemmer, udpeget af de tilsluttede grundejerforeninger.

Bestyrelsen udøver sin virksomhed og træfferbeslutninger i møder.

Beslutninger kan også træffes ved telefonmøder eller skriftlig votering, herunder pr. e-mail, såfremt alle bestyrelsesmedlemmer er enige herom.

Bestyrelsens virksomhed udøves i overensstemmelse med gældende lovgivning, foreningens vedtægter, generalforsamlingens beslutninger og denne forretningsorden.

2. Konstituering af bestyrelsen

I umiddelbar forlængelse af enhver generalforsamling, hvor der har været valg til bestyrelse, træder bestyrelsen sammen og konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Formanden leder foreningens og bestyrelsens virksomhed og repræsenterer foreningen udadtil. Formanden holder løbende bestyrelsen orienteret om forhold, der kan have væsentlig betydning for foreningens virke.

Ved formandens midlertidige forfald indtræder næstformandens i formandens funktion. Ved varigt forfald af formand, næstformand, kasserer eller sekretær konstituerer bestyrelsen sig på ny.

3. Møder og kommunikation

Bestyrelsen afholder ordinært møde en gang i kvartalet, og i øvrigt når formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder behov herfor. På det første bestyrelsesmøde efter en generalforsamling fastsættes en års plan for møder frem til næste års generalforsamling. Mødeplanen bekræftes eller justeres på hvert efterfølgende bestyrelsesmøde.

Sekretæren udsender standard  dagsorden og eventuelle bilag for et bestyrelsesmøde til bestyrelsesmedlemmer senest 1 uge før mødets afholdelse. Ethvert medlem af bestyrelsen kan forlange punkter sat på dagsordenen. Forslag herom, skal være sekretæren  i hænde senest 10 dage førend det kommende bestyrelsesmøde.

Eventuelt afbud sendes snarest til den der afholder bestyrelsesmødet, ved stort frafald aftaler formanden og sekretæren om mødet skal udsættes, og der aftales nyt møde

Formanden eller bestyrelsens flertal kan invitere andre til at deltage i bestyrelsens møder eller behandling af en enkelt sag.

Dagsorden, materialer, protokol og anden kommunikationsendes pr. e-mail i muligt omfang, ellers pr. brev.

4. Økonomi

 

Bestyrelsen giver formanden og kassere  fuldmagt på vegne af foreningen til at disponere over foreningens bankkonti, dog kan formanden kun hæve nødvendigt kapital i kassererens fravær

5. Beslutninger

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når indkaldelse er sket som anført i pkt. 3 og mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede.

·      Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.

·      Der kan stemmes ved fuldmagt.

6. Opfølgning af aftaler/projekter

Den ansvarlige på området orienterer om status, sekretariatet  overvåger sagsforløb.

7. Protokol

Sekretæren fører referat over bestyrelsens beslutninger(beslutningsreferat). Af referatet skal fremgå:

- tid og sted for mødet,

- deltagere og fraværende med/uden afbud,

- dagsorden og

- beslutninger.

Et eksemplar af referatet udsendes til alle bestyrelsesmedlemmer senest 8 dage efter mødet.

Referatet underskrives ved det næste bestyrelsesmøde af alle bestyrelses medlemmer, som har deltaget i beslutningerne eller som efterfølgende tiltræder disse.

8.Information af medlemmer

På hvert bestyrelsesmøde drøftes, om der er forhold foreningens medlemmer skal orienteres om, og i givet fald på hvilken måde.


     Således vedtaget på bestyrelsesmøde

     den  7/7- 2021________________________

Cookies

Kontakt

Grundet Antenneforening
Sekretariat
Ringdams Kobbel 30
7100 Vejle
Tlf: 77 35 42 00
Skriv til os