Vedtægter

 Udarbejdet af Freddy Chr. Olesen

Vedtaget på generalforsamling den: 10-09-2003

   Revideret                                    den:  23.01.2019 

Foreningens navn er:

 

 Grundet Antenneforening Vejle Kommune

 

 § 1.

 

Foreningens forsyningsområde og medlemskreds:

Foreningens navn er Grundet Antenneforening og forsyningsområde er Grundet, afgrænset af grundejerforeningerne:

 

        Grundejerforeningen Lille Grundet

        Skovbyens Grundejerforening

        Skovbyens Grundejerforening for storparceller

        Kløvertoftens Grundejerforening

        Korntoftens Grundejerforening

        Landsbyerne St. Grundet Grundejerforening

        Grundejerforeningen GLF

        Kløvermarkens Grundejerforening

Grundejerforeninger, andreforeninger eller beboelser der etableres i forsyningsområdet  

 

§ 2.

Ejerforhold:

1.      Fællesantenneanlægget ejes af de tilsluttede Grundejerforeninger, de enkelte grundejerforeninger har ejerskab af ledningsnet inden for eget område.

      2.      Foreningernes ejerskab består til og med førstestikdåse / målepunkt i de tilsluttede boligenheder


      3.   Fællesantenneanlægget i områder hvor der ikke er etableret grundejerforeninger ejes af Antenneforeningen. Anlægget kan evt. efter forhandling overdrages til grundejerforeningerne når de er etableret.

 

    4. Ejerskabet kan ikke uden en generalforsamlings beslutning overdrages/sælges til anden side.

 

§ 3.

 

     Formål:

 


1.      Foreningens formål er på vegne af de tilsluttede grundejerforeninger og områder at drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at:

 

a)    modtage og distribuere danske og udenlandske radio‑ og fjernsynskanaler

b)  udbyde kapacitet til brug for datatransmission

c) ­udbyde serviceydelser, som naturligt lader sig tilbydeover bredbåndskabelanlæg

 

 Driften skal foregå i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser, som er  fastsat af offentlige myndigheder for sådanne anlæg

2.     Udbud kan foretages af foreningen selv eller vedtidsbegrænset overdragelse af transmissionskapacitet i nettet til tredjemand.

 

3.  Foreningen kan tilslutte sig og eventuelt eje andele i andre foreninger, selskaber eller sammenslutninger, som har til formål at fremme foreningens interesser.

 

4.      Foreningen dækker Grundet lokalområde (jf. § 1) med sit bredbåndskabelanlæg.

 

 

§ 4.

 

Medlemmerne:

 

1.  Enhver der er medlem af en grundejerforening som modtager signal fra antenneforeningen er pligtige til at være medlem af antenneforeningen.

 

2.    Enhver der er medlem af en grundejerforening som ikkemodtager signal fra antenneforeningen kan vælge passivt medlemskab og er fortsat pligtig til at betale til drift og vedligeholdelse af antenne anlægget, der betales ikke til drift af Antenneforeningen.

Passive medlemmer kan ikkedeltage i antenneforeningens aktiviteter.

 

3.      Enhver der ikke er medlem af en grundejerforening men som modtager signal fra antenneforeningen er pligtig til at være medlem af antenneforeningen.


4.     Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde, jævnfør § 1, kan begære sig tilsluttet foreningens bredbåndskabelanlæg mod at betale gældende tilslutningsafgift og under forudsætning af, at forsyning umiddelbart kan finde sted uden udbygning af anlægget. I modsat fald undersøger foreningen mulighederne for fornødenudbygning, idet alle udgifter til den udvidelse af anlægget, der er nødvendigfor tilslutningen skal betales af de(t) nye medlem(mer) under behørig hensyntagen til yderligere udvidelsesmulig­heder, der følger af udvidelsen.

 

5.      Der opkræves hos medlemmerne et årligt kontingent pr. husstand til bestridelse af omkostningerne ved foreningens drift og vedligeholdelse. (se stk. 1-2-3) det kan aftales at driftsudgifterne opkræves af Grundejerforeningen over Grundejerforeningens kontingent.

 

6.      I udlejningsejendomme kan kontingent til driftsudgifter opkræves hos udlejer for hvert lejemål, der er tilsluttet anlægget                                                  Det kan aftales med udlejeren at driftsudgifter indregnes i huslejen.

                

7.   Ønsker en ejer af en udlejningsejendom ikke en kollektiv tilslutning kan en lejer dog selvstændig blive tilsluttet på lige fod med ejere. Lejeren bærer det fulde ansvar for nødvendig tilladelse fra ejeren. Ved fraflytning kan lejeren ikke flytte tilslutningen til anden adresse.

 

8.  Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen for det løbende regnskabsår.

Ny tilsluttede husstandebetaler dog forholdsmæssigt pr. måned det første år.

 

9.    Første årskontingent betales for det regnskabsår, hvor indmeldelse finder sted.

 


10.  I tillæg til det nævnte årlige kontingentopkræves hos den enkelte tilsluttede husstand tillige de beløb, som følger af de ydelser (programforsyning,  internetadgang m.v.) husstanden har valgt at modtage fra foreningen.

 

§ 5.

 

Restancer:

 

1.  Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en ham påhvilende forpligtel­se til foreningens kasse, kan bestyrelsen overgivesagen til inkasso og lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde. Medlemmet er pligtigt at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende indbetaling, herunder bl. andet for gentilkobling til anlægget, og for sagsomkostninger m.v

 

2.   Bestyrel­sen kan fastsætte faste tariffer herfor. Tariffen skal stå i rimeligt forhold til de faktiske udgifter.

 

§ 6.

 

Udmeldelse:

 

1.      Enhver der ikke er medlem af en grundejerforening kan afhængig af lokale aftaler eller vedtægter (se § 4. stk. 1.) udmeldes af foreningen med 3 måneders skriftligt varsel til et regnskabs­års udløb.

 

2.  Enhver der er medlem af en grundejerforening kan overgå til passivt medlemskab med 3 måneders skriftligt varsel til et regnskabs­års udløb.

 


3.  Enhver der ikke er medlem af en grundejerforening kan udmeldes af foreningen med 3 måneders skriftligt varsel til et regnskabs­års udløb.

 

4.  Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få nogen andel af foreningens formue udbetalt eller på anden vis overdraget som sin.

 

5.      Såfremt en tilmeldt medlemsforening melder sig ud af antenneforeningen skal antenneforeningen holdes skadesløs i enhver henseende. Enhver medlemsforening kan melde sig ud af antenneforeningen med et halvt årsvarsel til generalforsamlingen med udtrædelse pr. førstkommende årsskifte

 

§ 7.

 

Fraflytning:

 

1.  Ved medlemsskifte (ejerskifte) skal det nye medlem forpligte sig til at overtage anlægget med de rettigheder og forpligtelser, som har påhvilet det tidligere medlem.

 

2.      Den fra og tilflyttende skal meddele skiftet.

 

3.      Eventuelt udstyr der tilhører antenneforeningen, må ikke fjernes ved fra flytning.

 

4.       Medlemmer der bor til leje skal senest 2 md. før fraflytning meddele det til antenneforeningen 

således at der kan laves en slutopgørelse og lukning af tv-signalet på fraflytningsdagen. Det påhviler medlemmet at betaleomkostningerne for lukning og evt. afmontering af filter.

 

5.       Såfremt tilflytter acceptere at overtage eksisterende programpakke kan udgiften tillukning og evt. afmontering af filter spares.

§8.

 

Generalforsamling:

 

 


1.      Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 


2.     Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af januar måned.

 

3.   Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 1måneds varsel ved skriftlig eller elektronisk meddelelse til hvert medlem under den i medlemskartoteket anførte adresse.

             

4.    Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal følge med indkaldelsen til generalfor­samlingen.

   Senest en uge før generalforsamlingen skal indkomne forslag, foreløbigt regnskab og budget være tilgængelig på www.grundetantenneforening.dk

 

5. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. december.

 

6.    Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes til afstemning.

 

7.    Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgen­de 9 punkter:


 

1.      Valg af dirigent og referent

 2.  Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse

3.    Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

4.    Eventuelle forslag

5.    Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (kontingent) for det  indeværende regnskabsår

6     Indsættelse af bestyrelse (udpeget af de respektive foreninger)

7.    Valg af revisor

8.    Valg af revisor suppleant

9.    Eventuelt

 

 

§ 9.

 


1.      Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendig, eller efter skriftlig begæring herom til bestyrelsen af mindst ¼ af medlemmerne der ikke er i restance. I begæringen skal dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling angives.

 

2.      Når begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamlinger indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen indkaldes senest 3 uger efter begæringens modtagelse, idet juli og december måned dog ikke medregnes.

 

3.      Hvis ikke mindst 2/3 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er tilstede på generalforsamlingen, kan dagsordnen nægtes behandlet af generalforsamlingen.

 

 

 

 

§ 10

 


1.    Alle beslutninger på en generalforsamling træffes vedalmindeligt stemmeflertal, afstemningsmetoden afgøres af dirigenten.

 

2.    Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamlinger beslutningsdygtig. Kun medlemmer, som ikke er i restance til foreningen, kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilslutning af en husstand tællerfor et medlem og har således stemmeret.

 

3.      I udlejningsejendomme har lejeren stemmeret for den tilsluttede husstand. En lejer, der ønsker at udnytte sin ret til at stemme, har over for dirigenten bevisbyrden for, at han er lejer i en husstand, der er tilsluttet anlægget.

 

4.      Herudover har udlejeren en stemme. Som udlejer kan en juridisk person som medlem kun afgive en stemme, uanset det antal lejemål(husstande), han råder over i foreningens forsyningsområde.

 

5.      Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol overgeneralforsamlingen.

 

6.    Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme foret og kun et andet medlem. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg.

 

7.  Referat fra generalforsamlingen udsendes eller indsættes på foreningens hjemmeside senest en måned efter afholdelse af generalforsamlingen

 

 

§ 11

 

Ledelse:

 


1.      Foreningen ledes af en bestyrelse der er valgt/udpeget på de tilsluttede foreninger.

 

2.      Hver medlemsforening vælger et bestyrelsesmedlem og en suppleant

     

3.      Bestyrelsen og suppleanter vælges for to år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsen er på valg lige år.

 

4.      Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekre­tær. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsord­en og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens virksomhed.

 

5.      Bestyrelsen fastsætter tilslutningsafgiften, der eventuelt kan opdeles i et fast beløb og forhøjet kontingent i en periode.

 

6.      Eventuelt honorar til bestyrelsen, fastsættes på generalforsamlingen.

 

7.      Bestyrelsen kan melde sig ind i foreninger der kan havde betydning for foreningen drift.

 

§ 12

 

 

Tegning:

 


1.      Foreningen forpligtes i alle forhold, herunder ved køb, salg og pantsætning, ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

 

2.      Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

 

3.   
Bestyrelsen er bemyndiget til at optage nødvendige bank- eller sparekasselån på foreningens vegne som er vedtaget på en generalforsamling. Dog er bestyrelsen bemyndiget til uden generalforsamlingens beslutning at udskifteeksisterende lån.

 

 

§ 13

 

Hæftelse:

 


1.      Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

 

2.      Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmernes aktiver eller fra den programvirksom­hed eller anden aktivitet, der formidles via foreningens bredbåndskabelanlæg.

 

§ 14

 

Regnskab og økonomi:

 

1.      Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31.december.


2.       På hvert årsordinære generalforsam­ling fastsættes kontingentet af generalforsamlingen.

 

3.      Revisoren og revisor suppleant vælges for 2 år adgangen, idet genvalg kan finde sted. Revisoren er på valg på lige årstal, medens revisor suppleant er på valg på ulige årstal.

4.      Regnskabet gennemgås af den generalforsamlings valgte kritiske reviso­rer. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det, og skal ske mindst en gang i regnskabsåret.

5.      Bestyrelsen kan vedtage at indgå aftale om regnskabsmæssig bistand udefra, (evt. at regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor).

§ 15

 

Vedligeholdelse og kontrol:

 

1.      Bestyrelsen sørger for, at anlægget holdes ved lige, og at det forsikres i det omfang, bestyrel­sen finder nødvendigt.

 

2.      Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer den, der skal føre tilsyn med vedligeholdelsen af anlægget.

Bestyrelsen skal sikre at den fornødne tekniske dokumentation af anlægget er til stede og løbende vedligeholdes.

3.      Bestyrelsen skal sikre at foreningen er tilsluttet Aftalen for  Fællesantenne områ­det, AFO.

 

4.      Bestyrelsen kan vælge et autoriseret servicefirma, der skal forestå vedligeholdelsen af og føre teknisk tilsyn med fællesantenne anlægget, servicefirmaet skal være tilsluttet AFO. Bestyrelsen tegner på foreningens vegne nødvendig servicekontrakt med firmaet. Det tilsynsførende servicefirma kan efter aftale modtage reklamationer fra brugerne over anlæggets funktion.

 

5.      Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage indgreb eller ændringer af anlægget eller dele heraf, for så vidt angår den del af anlægget, som tilhører foreningen

 

6.       Det er ligeledes forbudt for medlemmerne at tilkoble eller lade tilkoble apparater eller lignende til anlægget, som forstyrrer dette. I tilfælde af vanrøgt eller misbrug af anlægget kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen.

 

7.      Medlemmerne er pligtige til at anvende forskriftmæssigtog godkendt kabel materiale fra stander til eget apparat, ligesom de er pligtige til at holde deres kabler og modtager i en sådan stand, at defekter ikke generer de øvrige til anlægget tilsluttede medlemmer.

 

8.      Foreningen har til enhver tid ret til at kontrollere foreningens ejendele og medlemmernes installationer med henblik på konstatering af vedligeholdelses standard­en og af, at installationerne svarer til den overfor foreningen angivne og er i overensstemmelse med foreningens regler herom.

 

9.      Den tilsynsførende og reparatører har til enhver tid mod legitimation adgang til installationer­ne, denne adgang kan om nødvendigt sikresved fogedens hjælp.

  

10.  Medlemmer stiller den fornødne plads til rådighed for kabler og de installation­er, der måtte være nødvendig for den enkelte boligenhed.

 

11.  Medlemmerne er pligtige at tåle, at forbindelseskabler, forstærkere og standere placeres ved deres ejendom uden betaling fra foreningens side.

 

12. Medlemmerne afholder selvudgifterne til udbedring af de skader, de måtte påføre forbindelseskabler, forstærkere og standere, der findes på deres egen ejendom. Det samme gælder, hvis medlemmerne påfører anlægget skader uden for egen ejendom.

 

13.  Eventuelle beskadigelser må straks indberettes til foreningens tilsynsførende.


§16


Udvidelser:

1.      Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlægget til nye     områder, såfremt udgiften fremmer foreningens interesser.

 

2.      Bestyrelsen kan iværksætte udskiftning eller ombygning af dele af anlægget, som er en følge af skader, nedslidning eller lignende

 

3.    Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlægget kapacitet og anvendelsesmuligheder, såfremt sådanne beslutninger holder sig indenfor de rammer, som følger af tidligere generalforsamlingsbeslutninger.

 

4.      Bestyrelsen redegør så vidt muligt på den ordinære generalforsamling under dagsordenens punkt 2. for de muligheder, som forventes at foreligge i den nærmeste fremtid samt for de forventede økonomiske konsekvenser af kommende udvidelser.

 

5.      Foreningen har pligt til at sikre en sådan alsidighed ved programudbud, at der også tages fornødent hensyn til (større) mindretalsinteresser.

 

6.      Sammenlægning af antenneanlægget med antenneanlæg tilhørende anden ejer ­samt etablering af fælles signalforsyning med bredbåndskabelanlæg tilhørende anden ejer må kun gennemføres efter at være vedtaget på en generalforsamling. Der skal i indkaldelsen være redegjort for forslaget, der skal optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

§ 17.

Foreningsophør/Vedtægtsændringer:

 

1.      Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening.

 

   2.  Generalforsamlingens beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræver 2/3 majoritet blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, som mindst skal udgøre halvdelen af foreningens medlemmer.

  

      Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes inden 1 måned. Denne generalforsamling indkaldes med 1 uges varsel. På denne ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer, uden hensyn til de mødtes antal, er for forslaget.

 

 

3.   Stk. 2 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning, jf. § 2, stk. 3 og § 16 stk. 6.

 

4.   Eventuelt overskud, efter at alle foreningens forpligtelser er dækket, fordeles til tilsluttede medlemsforeninger i forhold til medlemstal.


§ 18.

 

Fortolkning:

Fremkommer der spørgsmål, hvorom disse vedtægter intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamling­en.

 

1.De til enhver tid gældende vedtægter skal gøres tilgængelige på foreningens     hjemmeside. 

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamlingen den 10. september 2003

 

Revideret på ekstraordinærgeneralforsamling        den      6.juni            2005

Revideret på ekstraordinærgeneralforsamling        den    23.februar      2006

Revideret på ekstraordinærgeneralforsamling        den      2. februar      2012

Revideret på ekstraordinærgeneralforsamling        den    30. januar        2013

Revideret på ekstraordinærgeneralforsamling        den    30. januar        2014

Revideret på ekstraordinærgeneralforsamling        den    26. januar        2015

Revideret på ekstraordinærgeneralforsamling        den    23. januar        2019

 

Bestyrelsen:

 

Jes Klausen Formand                                                        Torben Ejlerskov

Grundejerforeningen Lille Grundet                              KorntoftensGrundejerforening

 

 

___________________________________________________________________________________

 

Freddy Chr. Olesen                                                           Inger N Andersen

Skovbyens Grundejerforening                                          Skovbyens grundejerforening for storparceller

 

 

___________________________________________________________________________________

 

Søren Vittarp                                                                    Jesper Fejring

Korntoftens Grundejerforening                                         Grundejerforeningen for landsbyerne

                                                                                           Store Grundet

 

 

___________________________________________________________________________________

 

Kenneth R Korshøj                                                            Lars Egeskov Jespersen

Grundejerforeningen GLF                                                 Kløvermarkens Grundejerforening

 

 

___________________________________________________________________________________

 

Cookies

Kontakt

Grundet Antenneforening
Sekretariat
Ringdams Kobbel 30
7100 Vejle
Tlf: 77 35 42 00
Skriv til os